Važnije informacije Službe za granicu

 


Preporuke za nesmetan prelazak državne granice:

 • prilikom prelaska državne granice, građani koji za svoje potrebe nose uz sebe lijekove koji sadrže psihotropne tvari i na popisu su Ministarstva zdravlja, dužni su lijekove i liječničku dokumentaciju pokazati graničnoj policiji
 • kod prenošenja oružja i strjeljiva preko državne granice, građani su navedeno obavezni prijaviti graničnoj policiji.

Dodatne informacije oko pribavljanja viza i uvjeta za prelazak državne granice:

Ostale dodatne informacije:

 

Kretanje i boravak stranaca u Republici Hrvatskoj

U Narodnim novinama broj 74/2013 od 19. rujna 2013. godine objavljene su izmjene i dopune Zakona o strancima (NN 130/2011), a također se od 1. srpnja 2013. godine počinju primjenjivati odredbe Zakona o strancima koje se odnose na ulazak, boravak i rad državljana članica Europskog gospodarskog prostora (EGP-a) i članova njihovih obitelji.


Ulazak, boravak i rad državljana država članica EGP-a i članova njihovih obitelji:

 • državljanin države članice EGP-a i članovi njegove obitelji, bez obzira jesu li državljani država članica EGP-a ili ne, a imaju pravo boravka u Republici Hrvatskoj, izjednačeni su u pravima s državljanima Republike Hrvatske u okviru odredbi Ugovora o funkcioniranju Europske unije.


Državljani EGP-a i članovi njihovih obitelji koji su državljani EGP-a
Državljani države članice EGP-a i članova njihovih obitelji koji su državljani država članica EGP-a mogu ući u Republiku Hrvatsku ako:

 • ima valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu
 • nema zabranu ulaska i boravka
 • ne predstavlja prijetnju za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.


Državljanin države članice EGP-a može ući u Republiku Hrvatsku bez vize ili odobrenja boravka.
Državljani država članica EGP-a i članovi njihovih obitelji koji su državljani država članica EGP-a imaju pravo boraviti na području Republike Hrvatske do tri mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku uz uvjet posjedovanja putne isprave ili osobne iskaznice (kratkotrajni boravak).
Državljani država članica EGP-a i članovi njihovih obitelji koji su državljani država članica EGP-a imaju pravo boraviti u Republici Hrvatskoj i duže od tri mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku, te su dužni najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca nadležnoj policijskoj upravi odnosno postaji prema mjestu boravka prijaviti privremeni boravak o čemu se bez odgode izdaje potvrda o prijavi privremenog boravka.


Članovi obitelji državljana države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a
Član obitelji državljana države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a, radi spajanja obitelji s državljaninom države članice EGP-a može ući u Republiku Hrvatsku:

 • s valjanom putnom ispravom u koju je unijeta viza (ako je potrebna)
 • ili valjanom putovnicom i boravišnom iskaznicom
 • ako nema zabranu ulaska i boravka
 • ako ne predstavlja prijetnju za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.


Član obitelji državljana države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a ima pravo boraviti na području Republike Hrvatske do tri mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku ako ima valjanu putnu ispravu.
Član obitelji državljanina države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a ima pravo boraviti u Republici Hrvatskoj duže od tri mjeseca od dana ulaska, ako je u pratnji državljanina države članice EGP-a ili mu se pridružuje pod uvjetom da državljanin države članice EGP-a ispunjava uvjete propisane Zakonom o strancima, te je dužan najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka policijskoj upravi odnosno postaji prema mjestu boravka podnijeti zahtjev za boravišnu iskaznicu kojom dokazuje pravo privremenog boravka, o čemu se bez odgode izdaje potvrda.


Kretanje i boravak stranaca (državljana trećih država) u Republici Hrvatskoj:

 • strancu se može odobriti ulazak u Republiku Hrvatsku pod uvjetima propisanim Uredbom Europske zajednice broj: 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. godine kojom se uspostavlja Zakonik Zajednice o pravilima za kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama)
 • stranac kojem je to potrebno, dužan je pribaviti vizu prije ulaska u Republiku Hrvatsku, međutim izdana viza nije jamstvo da će strancu biti odobren ulazak u Republiku Hrvatsku
 • stranac kojemu za ulazak u Republiku Hrvatsku ne treba viza, može u Republici Hrvatskoj boraviti najviše tri mjeseca u razdoblju od šest mjeseci, računajući od dana prvog ulaska (kratkotrajni boravak)
 • stranac nezakonito boravi ako:
  • nije na kratkotrajnom boravku
  • nema valjano odobrenje za privremeni ili stalni boravak
  • mu nije odobren azil, supsidijarna ili privremena zaštita, odnosno nije tražitelj azila
  • nije podnio zahtjev za produženje privremenog boravka ili nije podnio zahtjev za stalni boravak u Republici Hrvatskoj;
 • stranac koji nezakonito boravi dužan je bez odgađanja napustiti Republiku Hrvatsku
 • stranac na kratkotrajnom boravku dužan je sam prijaviti svoj smještaj u roku od dva dana od ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno od promjene smještaja; smještaj stranca na kratkotrajnom boravku, u roku od jednog dana od dolaska stranca na smještaj, dužna je prijaviti pravna i fizička osoba koja je strancu pružila smještaj, zdravstvene ustanove koje primaju stranca na liječenje i turističke zajednice ako su zaprimile prijavu smještaja stranca
 • prijava smještaja stranca može se izvršiti:
  • u nadležnoj policijskoj postaji ili policijskoj upravi nadležnoj prema mjestu smještaja stranca
  • u elektroničkom obliku, putem Interneta na propisan način
  • u uredima turističke zajednice na području gdje stranac boravi, a koja je dužna prijavu smještaja u roku od jednog dana od dana zaprimanja dostaviti nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji;
 • obveznici prijave smještaja stranca dužni su u obrascu prijave stranca navesti potpune i točne podatke, odnosno bez odgode dostaviti podatke o promjeni trajanja smještaja (produžavanje trajanja smještaja ili odlazak stranca sa smještaja)
 • odredbe Zakona o strancima u svezi prijave smještaja stranca primjenjuju se i na strance na privremenom i stalnom boravku.


Dodatne informacije vezane uz kretanje, boravak i rad stranaca u Republici Hrvatskoj:


Pogranični promet s Republikom Slovenijom
(Sporazum o pograničnom prometu i suradnji):

 • sporazumom o pograničnom prometu i suradnji obuhvaćene su općine i gradovi uz državnu granicu s Republikom Slovenijom i to grad Ozalj,  te općine: Ribnik, Netretić i Bosiljevo; granični prijelazi za pogranični promet su: Pravutina, Obrež, Vivodina, Kašt i Prilišće
 • pogranična propusnica može se izdati državljanima ugovornih stranaka koji imaju prebivalište na pograničnom prostoru; pogranična propusnica dozvoljava nositelju prijelaz granice na graničnim prijelazima za pogranični promet i na međunarodnim graničnim prijelazima te na drugim prijelaznim mjestima ukoliko je pogranična propusnica s upisanim tim prijelaznim mjestima vidirana; vidiranje znači odobrenje druge ugovorne stranke da pojedinac prelazi državnu granicu izvan za to određenih graničnih prijelaza ili izvan službeno određenog radnog vremena
 • nositelju pogranične propusnice dozvoljeno je neprekidno boravljenje na pograničnom području susjedne države u trajanju od najviše sedam dana; pograničnu propusnicu izdaje nadležno tijelo u mjestu prebivališta, a na zahtjev osobe kojoj to pravo pripada
 • osobe mlađe od 15 godina mogu biti upisane u pograničnu propusnicu jednog ili oba roditelja, zakonskog zastupnika ili skrbnika; na molbu roditelja, zakonskih zastupnika ili skrbnika može se izdati individualna propusnica za djecu od pet i više godina starosti
 • poljoprivredni uložak omogućava njegovom imatelju da prelazi granicu na graničnim prijelazima za pogranični promet koji su upisani u njemu te na drugim mjestima koja su upisana u poljoprivredni uložak; poljoprivredni uložak istodobno omogućava imatelju da boravi sedam dana na upisanim posjedima ili u upisanim općinama na susjednom pograničnom području; svaki put kod odlaska i vraćanja granicu se mora prijeći na istom mjestu; poljoprivredni uložak izdaje se kao umetak u pograničnoj propusnici
 • dozvola za jednokratni prijelaz granice i povratak samo s robom za osobnu uporabu koja ne podliježe carinjenju, može se izdati na graničnom prijelazu za pogranični promet; dozvola se izdaje na temelju predočenja putovnice ili osobne iskaznice, odnosno, druge identifikacijske isprave, ako je u obje ugovorne stranke predviđeno da osoba može ući u državu samo s osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom ispravom; dozvola za prijelaz granice može se izdati državljanima ugovornih stranki, a državljanima trećih država samo uz suglasnost tijela nadležnih za graničnu kontrolu na graničnom prijelazu obiju ugovornih stranaka; u dozvolu se također upisuju sitne domaće životinje, ako ih putnik vodi  sa sobom, i to na temelju predočenja službenog zdravstvenog uvjerenja koje izdaje nadležno tijelo u jednoj od ugovornih stranaka ili u državi čiji je državljanin vlasnik životinja
 • dozvolu za prijelaz granice izdaje nadležno tijelo za graničnu kontrolu na graničnom prijelazu za pogranični promet
 • dozvola se može izdati za jednokratnu upotrebu do sedam dana
 • državljani ugovornih stranaka i državljani trećih država, koji posjeduju dozvolu za nošenje lovačkog oružja, mogu tijekom lovne sezone na susjedno pogranično područje donijeti najviše dvije lovačke puške i stotinu komada streljiva za pušku risanicu ili karabin te 500 komada streljiva za pušku sačmaricu; pritom su dužni poštovati zakonske propise ugovornih stranaka koji se odnose na lov; navedene osobe moraju sa sobom nositi odgovarajuću identifikacijsku ispravu i dozvolu za nošenje lovačkog oružja, a državljani trećih država i dokaz da su lovci turisti, odnosno da imaju dozvolu za lov; državljaninu druge ugovorne stranke i državljaninu treće države koji dolaze u lov, a oružje nemaju upisano u putovnicu, tijelo granične kontrole unosi u putovnicu ili drugi odgovarajući dokument, dozvolu za unos uz otisak pečata
 • državljanin druge ugovorne stranke i državljanin treće države mogu prijeći granicu s jednim ili više lovačkih pasa, za koje mora prilikom prelaska državne granice predočiti potvrdu o cijepljenju protiv bjesnoće, koja nije starija od jedne godine, te veterinarsku potvrdu da je pas zdrav, koja ne smije biti starija od deset dana; te potvrde mogu biti upisane u međunarodnu veterinarsku iskaznicu za pse, ako su potvrđene otiskom pečata nadležne ustanove.
 
Dodatne informacije vezane uz pogranični režim prometa s Republikom Slovenijom:
 
 • Zakon o potvrđivanju sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji.

 


Pogranični promet s Bosnom i Hercegovinom
(Sporazum o pograničnom prometu i suradnji):


Stanovnici pograničnog područja smiju, sukladno pravilima pograničnog režima te ako ne postoji zabrana ili ograničenje predviđeno zakonodavstvom stranaka Sporazuma, prelaziti zajedničku državnu granicu, pod uvjetom da:

 • predoče pograničnu propusnicu
 • nisu osobe koje se smatraju prijetnjom za javni poredak, unutarnju sigurnost, javno zdravstvo ili međunarodne odnose Republike Hrvatske, odnosno Bosne i Hercegovine i bilo koje države članice Europske unije, da protiv njih nije izdano upozorenje u bazama podataka stranaka Sporazuma za odbijanje njihovoga ulaska zbog prije naznačenih razloga ili da protiv njih nije izdano upozorenje u Schengenskom informacijskom sustavu za odbijanje njihovoga ulaska na područje Europske unije zbog istih razloga.


Prilikom prelaska zajedničke državne granice pod uvjetima pograničnog režima nositelji pogranične propusnice izuzeti su od primjene viznog režima.
Prilikom prelaska zajedničke državne granice pod uvjetima pograničnog režima neće se unositi štambilji u pograničnu propusnicu.


Trajanje boravka u pograničnom području pod uvjetima pograničnog režima
Najdulje dopušteno trajanje svakog neprekinutog boravka u pograničnom području druge stranke Sporazuma ne smije prelaziti više od 30 dana.


Pogranična propusnica
Pogranična propusnica, pod uvjetima pograničnog režima, omogućuje njezinom nositelju prelazak zajedničke državne granice radi ulaska u pogranično područje druge stranke Sporazuma i povratka iz njezinoga pograničnog područja, ili boravka u pograničnom području druge stranke Sporazuma u razdoblju predviđenom ovim Sporazumom.

Pravo na pograničnu propusnicu imaju stanovnici pograničnog područja koji imaju ekonomsku, socijalnu, obiteljsku ili drugu opravdanu poveznicu s pograničnim područjem druge stranke Sporazuma.


Nadležna tijela za zaprimanje zahtjeva i izdavanje pogranične propusnice
Stanovnici pograničnog područja Republike Hrvatske zahtjev za izdavanje pogranične propusnice mogu podnijeti nadležnom terenskom uredu, odnosno postrojbi granične policije Bosne i Hercegovine, diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. Stanovnici pograničnog područja Bosne i Hercegovine zahtjev za izdavanje pogranične propusnice mogu podnijeti nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji Republike Hrvatske, diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
Nadležna tijela za izdavanje pograničnih propusnica su:

 • za stanovnike pograničnog područja Republike Hrvatske - Granična policija Bosne i Hercegovine
 • za stanovnike pograničnog područja Bosne i Hercegovine - Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.


Nositelj pogranične propusnice je obvezan najbližoj nadležnoj policijskoj postaji prijaviti, bez odgode, ako je njegova pogranična propusnica izgubljena, ukradena, oštećena, uništena ili oduzeta kao posljedica odluka nadležnog sudskog ili upravnog tijela stranke Sporazuma za vrijeme njegovoga boravka u pograničnom području te stranke Sporazuma. Granična policija dužna je na temelju te prijave izdati potvrdu na obrascu predviđenom u Dodatku E ovoga Sporazuma, uz čije predočenje osoba koja je prijavila takav događaj, može nesmetano prijeći zajedničku državnu granicu, odnosno vratiti se u državu svojega boravišta. O takvom događaju granične policije stranaka Sporazuma obavještavaju se neposredno i bez odgode.