Policijske postaje

Policijska postaja Karlovac

Mjesto: Karlovac.
Telefon: 047/664-260.
 


  
Policijska postaja Karlovac obuhvaća područje grada Karlovca, te područje općina Draganić i Lasinja, a dijeli se na četiri teritorijalna sektora. Ukupna površina postajnog područja iznosi oko 555 četvornih kilometara, a broj stanovnika je 60.070 (prema popisu stanovništva iz 2011. godine). PP Karlovac graniči s dvije policijske uprave i to: PU zagrebačkom (PP Jastrebarsko) i PU sisačko-moslavačkom (PP Gvozd).
U Policijskoj postaji Karlovac djeluju operativno dežurstvo, temeljna i kriminalistička policija.
Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima.
Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zloporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba).
Policijskom postajom Karlovac rukovodi načelnik: Darko Željković.

Više o regiji

Postaja prometne policije Karlovac

Mjesto: Karlovac.
Telefon: 047/664-122.
Telefaks: 047/664-371.

Dokaz o uplatama za izrečene novčane kazne po različitim prekršajnim predmetima iz nadležnosti
PPRP Karlovac građani mogu dostaviti na e-mail:
pprp.karlovac.uplate@mup.hr
 
 

Postaja prometne policije Karlovac, Policijske uprave karlovačke, nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Karlovačke županije. Prostire se na površini od 567 četvornih kilometara područja Karlovačke županije, a obuhvaća grad Karlovac i općine: Draganić i Lasinja.
Postajno područje na sjeveru graniči s područjem Policijske postaje Jastrebarsko, PU zagrebačke, te se na sjeveroistoku nadovezuje na općinu Pisarovina i općinu Lasinja.
Na istoku postajno područje graniči s Policijskom postajom Gvozd, PU sisačko-moslavačke, odnosno s područjem Policijske postaje Vojnić, PU karlovačke i prema jugu se proteže granicom općine Lasinja, te grada Karlovca s općinom Vojnić i Krnjak.
Na jugu postajno područje graniči s Policijskom postajom Vojnić i kreće se granicama grada Karlovca s općinom Krnjak.
Na jugozapadu postajno područje graniči s područjem Policijske postaje Duga Resa i zapadnom granicom kreće se prema sjeveru katastarskim granicama općine Barilović i grada Duge Rese s gradom Karlovcem. Na sjeverozapadu postajno područje graniči s područjem Policijske postaje Ozalj i kreće se granicama općine Netretić i grada Ozlja s područjem grada Karlovca.
Prema popisu stanovnika iz 2011. godine, na postajnom području obitava 60.070 stanovnika, s gustoćom naseljenosti 105,94 stanovnika po četvornome kilometru.
Na području Postaje prometne policije Karlovac nalaze se: dvije autoceste, četiri državne ceste, 13 županijskih cesta, 39 lokalnih cesta, 64 cestovna objekta i oko 390 kilometara nerazvrstanih cesta.

Postajom prometne policije Karlovac rukovodi načelnik: Davor Boljkovac.

Policijska postaja Duga Resa

Mjesto: Duga Resa.
Telefon: 047/664-639.
 
 

Područje u teritorijalnoj nadležnosti Policijske postaje Duga Resa čini 17 posto područja koje pokriva PU karlovačka, 568 četvornih kilometara, a na području živi 20.958 stanovnika. Površina područja je u nadležnosti Grada Duge Rese i Općine Netretić, Bosiljevo, Generalski Stol i Barilović.
PP Duga Resa svojim sjeveroistočnim dijelom na rijeci Kupi graniči s Republikom Slovenijom, na istočnoj strani s PU primorsko-goranskom (PP Vrbovsko), a na drugim dijelovima svoga područja graniči s pet policijskih postaja PU karlovačke i to: Policijskom postajom Karlovac, Ogulin, Ozalj, Slunj i Vojnić.
Postajnim područjem protežu se važni cestovni pravci i željeznička pruga. Što se tiče cestovnih pravaca tu je dakako najfrekventniji pravac Karlovac – Rijeka koji preko autoceste A6 prometno povezuje središnji, sjeverni i zapadni dio Hrvatske s Primorsko-goranskom i Istarskom županijom, te autocesta A1, Zagreb – Split, koja prometno povezuje sjeverni i središnji dio Hrvatske s južnim dijelom. 
Glede željezničkog prometa potrebito je naznačiti da se željezničkom prugom koja prolazi kroz ovo područje odvija glavni željeznički promet Republike Hrvatske, i to pravci Zagreb - Split i Zagreb - Rijeka.
Preko teritorijalnog područja protječu četiri rijeke: Kupa, Mrežnica, Dobra i Korana, iz čega proizlazi i podatak o brojnosti sagrađenih mostova, od kojih je bitno istaknuti mostove na rijeci Dobri, u Jarčem Polju i na autocesti Zagreb – Vukova Gorica između Novigrada na Dobri i Stativama, te most na rijeci Mrežnici i u gradu Dugoj Resi.
Najznačajniji objekti uz Jadranski naftovod su: trafostanice, vodocrpilišta, benzinske postaje, brana u sklopu Pamučne industrije u Dugoj Resi, mostovi, nadvožnjaci, odgojno-obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole) i drugo.
Na postajnom području Policijske postaje Duga Resa nalaze se stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Pribanjci i stalni granični prijelaz za pogranični promet Prilišće. 
 
Policijskom postajom Duga Resa rukovodi načelnik: Dario Horvatić.

Više o regiji

Policijska postaja Ogulin

Mjesto: Ogulin.
Telefon: 047/664-939.
 
 

Policijska postaja Ogulin, smještena je na tromeđi Gorskog kotara, Like i Korduna, a pokriva područje grada Ogulina, općina JosipdolTounjPlaški Saborsko na površini od 1.077 četvornih kilometara, a na kojem području, po podacima iz popisa stanovništva iz 2011. godine živi 21.560 stanovnika.
Postajno područje graniči u svom zapadnom dijelu s PU primorsko-goranskom, PP Vrbovsko, u svom južnom dijelu s PU ličko-senjskom, PP Otočac, u svom jugozapadnom dijelu s PU primorsko-goranskom, PP Crikvenica, u istočnom dijelu s PP Slunj i u sjeveroistočnom dijelu s PP Duga Resa.
Područjem PP Ogulin prolaze vrlo značajni prometni pravci, državna cesta D23 i državna cesta D42 koje povezuju sjeverni dio s južnim dijelom, te zapadni s istočnim dijelom Republike Hrvatske.
Najznačajnija prometnica koja prolazi područjem PP Ogulin od lipnja 2003. godine je dionica autoceste A1 od Bosiljeva do tunela Mala Kapela, a koja je od vitalnog značaja za cestovni promet Republike Hrvatske. Ogulin je i važan željeznički čvor, tu se od pruge Zagreb – Rijeka, kod Oštarija odvaja željeznička pruga za Split. Na području PP Ogulin, u gradu Ogulinu ima: autobusni i željeznički kolodvor, Opća bolnica, niz bankarskih i novčarskih ustanova, ugostiteljskih objekata, kao i dvije osnovne i dvije srednje škole sa svojim područnim školama.
 
Policijskom postajom Ogulin rukovodi načelnik: Goran Vukelja.
Više o regiji

Policijska postaja Ozalj

Mjesto: Ozalj.
Adresa: Kurilovac 2.
Telefon: 047/664-739.
Telefaks: 047/664-750.

Područje Policijske postaje Ozalj u sastavu PU karlovačke nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Sa zapadne strane u dužini od oko 88,2 kilometara graniči s Republikom Slovenijom, sa sjeveroistočne strane graniči s područjem PU zagrebačke, PP Jastrebarsko, a s istočne strane graniči s područjem PU karlovačke, PP Karlovac i s jugozapadne strane graniči s područjem PP Duga Resa. Područje koje pokriva Policijska postaja Ozalj obuhvaća grad Ozalj i općine KamanjeRibnik Žakanje koje sve zajedno prema podacima o popisu stanovništva od 2011. godine broje 10.072 stanovnika, dok ukupna površina iznosi 381 četvornih kilometara.
Kroz postajno područje PP Ozalj prolazi jedna državna cesta D6 (Jurovski Brod – Netretić), željeznički pravac Karlovac – Ozalj – Bubnjarci i na postajnom području nalaze se dva međunarodna granična prijelaza (stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Jurovski Brod i stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Kamanje) i četiri stalna granična prijelaza za pogranični promet (Kašt, Vivodina, Obrež i Pravutina).
 
Policijskom postajom Ozalj rukovodi načelnik: Ladislav Planinac
Više o regiji

Policijska postaja Slunj

Mjesto: Slunj.
Telefon: 047/664-839.
Telefaks: 047/664-841.
 

Policijska postaja Slunj mjerodavna je za osiguranje povoljnog stanja sigurnosti na području jedinica lokalne samouprave grada Slunja, općine Cetingrad i općine Rakovica, koja ima površinu od 502 četvornih kilometara. Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine ovo područje ima 9490 stanovnika.
Područje PP Slunj pripada brdsko-planinskom području, gdje ima 78.979 ha poljoprivrednih površina, pa se velik broj osoba u gotovo 189 naselja bavi poljoprivredom.
Preko područja policijske postaje prolaze državna cesta D1 (Karlovac, Slunj, Drežnik Grad), državna cesta D42 (Grabovac – Drežničko Selište – Poljanak), državna cesta D216 (Vojnić - Maljevac - granica Bosne i Hercegovine).
Istočni dio policijske postaje graniči s Bosnom i Hercegovinom,  i dio ovlasti preklapa s PGP Maljevac u graničnoj crti. U ostalom djelu policijska postaja graniči na jugu s PU ličko-senjskom, te na zapadu i na sjeveru s PP Ogulin,  PP Duga Resa i PP Karlovac u sklopu PU karlovačke.
Kada govorimo o PP Slunj ne možemo, a da ne navedemo nešto iz njezine novije povijesti: 16. studenog 1991. godine zajedno s preostalim stanovništvom nakon cjelodnevnog  granatiranja, napadnuti višestruko brojčano i tehnički opremljenim djelatnicima tzv. Jugoslavenske narodne armije napuštaju grad Slunj i povlače se na teritorij Bosne i Hercegovine ostavljajući zgradu policijske postaje u plamenu. U izbjeglištvu djelatnici PP Slunj djeluju u sastavu PU karlovačke, većinom na crti bojišnice ne dvoumeći  o skorom povratku u svoju policijsku postaju. Nakon akcije Oluja i povratka u grad Slunj djelatnici policijske postaje prelaze na rad u mirnodopskim uvjetima, a danas uspješno obnašaju zadaće operativnog dežurstva, temeljne, prometne i kriminalističke policije.
Na području PP Slunj nalazi se dio Nacionalnog parka Plitvička jezera, odnosno najveći auto kamp u kontinentalnom djelu Grabovac u kojem dnevno boravi do tisuću gostiju, kao i biser ovog kraja, kojeg još nazivaju i Male Plitvice – Rastoke koje privlače sve više brojnih gostiju.
 
Policijskom postajom Slunj rukovodi načelnik: Slavko Živčić.

Više o regiji

Policijska postaja Vojnić

Mjesto: Vojnić.
Adresa: Andrije Hebranga 3.
Telefon: 047/664-539.
Telefaks: 047/664-540.

Policijska postaja Vojnić je smještena u istočnom dijelu Policijske uprave karlovačke i pokriva kompletno područje općine Vojnić, općine Krnjak te dionicu državne ceste D216 od naselja Široka Rijeka do Međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Maljevac u dužini od 2,5 kilometara, a koja prema teritorijalnoj podjeli pripada općini Cetingrad.
Na svom sjeveroistočnim dijelu graniči s PU sisačko-moslavačkom, odnosno s Policijskom postajom Gvozd, na sjevernom dijelu graniči s Policijskom postajom Karlovac, na zapadnom dijelom graniči s Policijskom postajom Duga Resa, na jugozapadnom dijelu graniči s Policijskom postajom Slunj, dok na jugoistočnom dijelu graniči i preklapa se s Postajom granične policije Maljevac.
Policijska postaja Vojnić na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne, prometne i kriminalističke policije i nezakonitih migracija. Upravne poslove obavlja samo za područje općine Vojnić, dok za područje općine Krnjak (prijava i odjava prebivališta, boravišta, izdavanja osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješavanje statusnih pitanja građana, državljanstva i drugo) obavlja Policijska uprava karlovačka u sjedištu i Policijska postaja Karlovac.
Površina područja Policijske postaje Vojnić iznosi oko 356 četvornih kilometara raspodijeljenih na 76 naselja s dva administrativna sjedišta (Vojnić i Krnjak).
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na području Policijske postaje Vojnić živi 6749 stanovnika, odnosno 18,96 stanovnika po četvornome kilometru, što predstavlja slabije naseljena mjesta u odnosu na županijski prosjek. Od značajnijih objekata u općini Vojnić nalazi se poslovnica Fine, poštanski ured, benzinska postaja, autobusni kolodvor, Općina Vojnić, osnovna škola, ugostiteljski objekti i drugo, dok se na području općine Krnjak od značajnijih objekata nalazi Općina Krnjak, šumarija, poštanski ured te nekoliko ugostiteljskih objekata. Za istaknuti je da područjem općine Krnjak prolazi državna cesta D1 u dužini od 12,5 kilometara.
 
Policijskom postajom Vojnić rukovodi načelnik: Ivan Kalić.

Više o regiji

Postaja granične policije Cetingrad

Mjesto: Cetingrad.
Adresa: Ulica dr. Franje Tuđmana 3.
Telefon: 047/664-589.
Telefaks: 047/664-575.
 

 

U Postaji granične policije Cetingrad djeluju operativno dežurstvo i granična policija. Na dijelu državne granice prema Bosni i Hercegovini postoji stalni granični prijelaz za  međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Maljevac, te četiri stalna granična prijelaza za pogranični promet (Gejkovac, Pašin Potok, Bogovolja i Kordunski Ljeskovac).
Na području PU karlovačke dio državne granice s Bosnom i Hercegovinom proteže se od mjesta Gejkovac na sjeveru do starog mosta na rijeci Korani u selu Sadilovac na jugu, ukupne dužine oko 55,5 kilometara, a u nadležnosti je PGP Cetingrad.

Promatrano pravcem sjever – jug, na potezu od sela Gejkovac do mjesta Maljevac granična crta poklapa se tokom rijeke Gline, a od mjesta Maljevac do sela Bogovolja granična crta se poklapa s tokovima potoka Buhača, Grabarska, Đurin, Sarajka i Hadžin potokom ili se proteže močvarnim udolinama obraslim šikarama i šumama. Spomenuti potoci kao i rijeka Glina ne predstavljaju veću prirodnu prepreku jer ljeti gotovo presuše, a zimi ne prelaze značajniju širinu, a i dubina je mala. Tom dijelu državne granice prilazi se lokalnom asfaltiranom cestom Slunj – Cetingrad – Maljevac, a duž državne granice na udaljenosti od 50 metara do tri kilometara proteže se lokalna djelomično asfaltirana ili loše održavana cesta. Na potezu od sela Komesarac do sela Sadilovac granična crta se uglavnom poklapa s tokom rijeke Korane. Prilaz tom području omogućuje lokalna cesta Rakovica – Kršlja – Kordunski Ljeskovac, te regionalna cesta Rakovica – Grabovac – Drežnik Grad – Sadilovac. I na tom dijelu duž granične crte postoje lokalne ceste pretežno makadamske i u prilično lošem stanju.

Cjelokupno pogranično područje pretežno je brdovit i šumovit kraj s lošim prometnicama i vrlo rijetkom naseljenošću.
Uz državnu granicu s Bosnom i Hercegovinom, prema evidenciji Hrvatskog centra za razminiranje određeni dio teritorija u graničnom pojasu u nadležnosti PGP Cetingrad vodi se kao minski sumnjivo područje.

Postajom granične policije Cetingrad rukovodi načelnik: Josip Gagro.