Policijske postaje

Policijska postaja Karlovac s ispostavom Vojnić

Mjesto: Karlovac.
Telefon: 047/664-260.
 

Policijska postaja Karlovac s ispostavom Vojnić obuhvaća područje grada Karlovca, te područje općina Draganić, Lasinja, Vojnić i Krnjak, a dijeli se na pet teritorijalnih sektora. Ukupna površina postajnog područja iznosi oko 907,5 četvornih kilometara, a broj stanovnika je 59.082 (prema popisu stanovništva iz 2021. godine). Policijska postaja Karlovac s ispostavom Vojnić graniči s dvije policijske uprave i to: PU zagrebačkom (PP Jastrebarsko) i PU sisačko-moslavačkom (PP Gvozd). Policijska postaja Karlovac s ispostavom Vojnić također na svom jugoistočnom dijelu graniči s Republikom Bosnom i Hercegovinom.

U Policijskoj postaji Karlovac s ispostavom Vojnić djeluju operativno dežurstvo, temeljna i kriminalistička policija te referada upravnih poslova u Vojniću.

Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.

Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima.

Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zloporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba).

Referada upravnih poslova za građane općine Vojnić, na adresi Andrije Hebranga 3, u Vojniću, obavlja poslove prijavništva, osobnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja građana te izdavanja isprava u svezi oružja građana, obavlja poslove vezane uz statuse stranaca, vodi upravni postupak u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva.

Policijskom postajom Karlovac s ispostavom Vojnić rukovodi načelnik: Dražen Lauš.

Više o regiji

Postaja prometne policije Karlovac

Mjesto: Karlovac.
Telefon: 047/664-122.
Telefaks: 047/664-371.

Dokaz o uplatama za izrečene novčane kazne po različitim prekršajnim predmetima iz nadležnosti
PPRP Karlovac građani mogu dostaviti na e-mail:
pprp.karlovac.uplate@mup.hr
 
 

Postaja prometne policije Karlovac, Policijske uprave karlovačke, nalazi se u središnjem dijelu Karlovačke županije. Prostire se na površini od 1872 četvorna kilometara područja Karlovačke županije, a obuhvaća grad Karlovac, grad Duga Resa, grad Ozalj i općine: Barilović, Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Ribnik, Vojnić i Žakanje.
 
Područje Postaje prometne policije Karlovac omeđeno je administrativnim granicama s općinom Žumberak, općinom Krašić, gradom Jastrebarsko, općinom Pisarovina, općinom Pokupsko, općinom Gvozd, graničnom crtom s Republikom Bosnom i Hercegovinom, administrativnim granicama s općinom Cetingrad, gradom Slunj, općinom Tounj, gradom Ogulin, gradom Vrbovsko i graničnom crtom s Republikom Slovenijom.
 
Prema popisu stanovnika iz 2021. godine, na postajnom području živi 85.880 stanovnika, s gustoćom naseljenosti 45,87 stanovnika po četvornome kilometru.

Na području Postaje prometne policije Karlovac nalaze se dvije autoceste, devet državnih cesta, 30 županijskih cesta i 58 lokalnih cesta.

Postajom prometne policije Karlovac rukovodi načelnik: Davor Boljkovac.

Policijska postaja Duga Resa

Mjesto: Duga Resa.
Telefon: 047/664-639.
 
 

Područje u teritorijalnoj nadležnosti Policijske postaje Duga Resa čini 17 posto područja koje pokriva PU karlovačka, 568 četvornih kilometara, a na području živi 20.530 stanovnika. Površina područja je u nadležnosti Grada Duge Rese i Općine Netretić, Bosiljevo, Generalski Stol i Barilović.
 
PP Duga Resa svojim sjeveroistočnim dijelom na rijeci Kupi graniči s Republikom Slovenijom, na istočnoj strani s PU primorsko-goranskom (PP Vrbovsko), a na drugim dijelovima svoga područja graniči s četiri policijske postaje PU karlovačke i to: Policijskom postajom Karlovac s ispostavom Vojnić, Ogulin, Ozalj i Slunj.
 
Postajnim područjem protežu se važni cestovni pravci i željeznička pruga. Što se tiče cestovnih pravaca tu je dakako najfrekventniji pravac Karlovac - Rijeka koji preko autoceste A6 prometno povezuje središnji, sjeverni i zapadni dio Hrvatske s Primorsko-goranskom i Istarskom županijom, te autocesta A1, Zagreb - Split, koja prometno povezuje sjeverni i središnji dio Hrvatske s južnim dijelom. Glede željezničkog prometa potrebno je naznačiti da se željezničkom prugom koja prolazi kroz ovo područje odvija glavni željeznički promet Republike Hrvatske, i to pravci Zagreb - Split i Zagreb - Rijeka.
 
Preko teritorijalnog područja protječu četiri rijeke: Kupa, Mrežnica, Dobra i Korana, iz čega proizlazi i podatak o brojnosti sagrađenih mostova, od kojih je bitno istaknuti mostove na rijeci Dobri, u Jarčem Polju i na autocesti Zagreb - Vukova Gorica između Novigrada na Dobri i Stativama, te most na rijeci Mrežnici i u gradu Dugoj Resi. Najznačajniji objekti uz Jadranski naftovod su: trafostanice, vodocrpilišta, benzinske postaje, brana u sklopu Pamučne industrije u Dugoj Resi, mostovi, nadvožnjaci, odgojno-obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole) i drugo.

Petar Spudić je ovlašten da obavlja poslove načelnika Policijske postaje Duga Resa.

Više o regiji

Policijska postaja Ogulin

Mjesto: Ogulin.
Telefon: 047/664-939.
 
 

Policijska postaja Ogulin, smještena je na tromeđi Gorskog kotara, Like i Korduna, a pokriva područje grada Ogulina, općina JosipdolTounjPlaški Saborsko na površini od 1.077 četvornih kilometara, a na kojem području, po podacima iz popisa stanovništva iz 2021. godine, u 82 naselja živi 18.788 stanovnika.
 
Postajno područje graniči u svom zapadnom dijelu s PU primorsko-goranskom, PP Vrbovsko, u svom južnom dijelu s PU ličko-senjskom, PP Otočac, u svom jugozapadnom dijelu s PU primorsko-goranskom, PP Crikvenica, u istočnom dijelu s PP Slunj i u sjeveroistočnom dijelu s PP Duga Resa.

Područjem PP Ogulin prolaze vrlo značajni prometni pravci, državna cesta D23 i državna cesta D42 koje povezuju sjeverni dio s južnim dijelom, te zapadni s istočnim dijelom Republike Hrvatske.
Najznačajnija prometnica koja prolazi područjem PP Ogulin od lipnja 2003. godine je dionica autoceste A1 od Bosiljeva do tunela Mala Kapela, a koja je od vitalnog značaja za cestovni promet Republike Hrvatske. Ogulin je i važan željeznički čvor, tu se od pruge Zagreb – Rijeka, kod Oštarija odvaja željeznička pruga za Split. Na području PP Ogulin, u gradu Ogulinu ima: autobusni i željeznički kolodvor, Opća bolnica, niz bankarskih i novčarskih ustanova, ugostiteljskih objekata, kao i dvije osnovne i dvije srednje škole sa svojim područnim školama.
 
Policijskom postajom Ogulin rukovodi načelnik: Goran Vukelja.
Više o regiji

Policijska postaja Ozalj

Mjesto: Ozalj.
Adresa: Kurilovac 2.
Telefon: 047/664-739.
Telefaks: 047/664-750.

Područje Policijske postaje Ozalj u sastavu PU karlovačke nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Sa zapadne strane u dužini od oko 88,2 kilometara graniči s Republikom Slovenijom, sa sjeveroistočne strane graniči s područjem PU zagrebačke, PP Jastrebarsko, a s istočne strane graniči s područjem PU karlovačke, PP Karlovac s ispostavom Vojnić i s jugozapadne strane graniči s područjem PP Duga Resa.

Područje koje pokriva Policijska postaja Ozalj obuhvaća grad Ozalj i općine KamanjeRibnik Žakanje koje sve zajedno prema podacima o popisu stanovništva od 2021. godine ima 8756 stanovnika, dok ukupna površina iznosi 381 četvornih kilometara.

Kroz postajno područje PP Ozalj prolazi jedna državna cesta D6 (Jurovski Brod – Netretić) i željeznički pravac Karlovac – Ozalj – Bubnjarci.
 
Policijskom postajom Ozalj rukovodi načelnik: Tomislav Sudac
Više o regiji

Policijska postaja Slunj

Mjesto: Slunj.
Telefon: 047/664-839.
Telefaks: 047/664-841.
 

Policijska postaja Slunj mjerodavna je za osiguranje povoljnog stanja sigurnosti na području jedinica lokalne samouprave grada Slunja, općine Cetingrad i općine Rakovica, koja ima površinu od 802 četvornih kilometara. Prema podacima popisa stanovništva iz 2021. godine na ovom području evidentirano je 7928 stanovnika, a od navedenog broja grad Slunj broji 4192 stanovnika, općina Cetingrad 1511 i općina Rakovica 2225 stanovnika, a cijelo područje podijeljeno je na 127 naselja.

Preko područja policijske postaje prolaze državna cesta D1 (Karlovac, Slunj, Drežnik Grad), državna cesta D42 (Grabovac – Drežničko Selište – Poljanak), državna cesta D216 (Vojnić - Maljevac - granica Bosne i Hercegovine).
Istočni dio policijske postaje graniči s Bosnom i Hercegovinom i dio ovlasti preklapa s PGP Cetingrad u graničnoj crti. U ostalom djelu policijska postaja graniči na jugu s PU ličko-senjskom, te na zapadu i na sjeveru s PP Ogulin,  PP Duga Resa i PP Karlovac s ispostavom Vojnić u sklopu PU karlovačke.

Kada govorimo o PP Slunj ne možemo, a da ne navedemo nešto iz njezine novije povijesti: 16. studenog 1991. godine zajedno s preostalim stanovništvom nakon cjelodnevnog  granatiranja, napadnuti višestruko brojčano i tehnički opremljenim djelatnicima tzv. Jugoslavenske narodne armije napuštaju grad Slunj i povlače se na teritorij Bosne i Hercegovine ostavljajući zgradu policijske postaje u plamenu. U izbjeglištvu djelatnici PP Slunj djeluju u sastavu PU karlovačke, većinom na crti bojišnice ne dvoumeći  o skorom povratku u svoju policijsku postaju. Nakon akcije Oluja i povratka u grad Slunj djelatnici policijske postaje prelaze na rad u mirnodopskim uvjetima, a danas uspješno obnašaju zadaće operativnog dežurstva, temeljne, prometne i kriminalističke policije.

Policijskom postajom Slunj rukovodi načelnik: Ivan Kalić.

Više o regiji

Postaja granične policije Cetingrad

Mjesto: Cetingrad.
Adresa: Ulica dr. Franje Tuđmana 3.
Telefon: 047/664-589.
Telefaks: 047/664-575.
 

 

U Postaji granične policije Cetingrad djeluju operativno dežurstvo i granična policija. Na dijelu državne granice prema Bosni i Hercegovini postoji stalni granični prijelaz za  međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Maljevac, te četiri stalna granična prijelaza za pogranični promet (Gejkovac, Pašin Potok, Bogovolja i Kordunski Ljeskovac).
Na području PU karlovačke dio državne granice s Bosnom i Hercegovinom proteže se od mjesta Gejkovac na sjeveru do starog mosta na rijeci Korani u selu Sadilovac na jugu, ukupne dužine oko 55,5 kilometara, a u nadležnosti je PGP Cetingrad.

Promatrano pravcem sjever - jug, na potezu od sela Gejkovac do mjesta Maljevac granična crta poklapa se tokom rijeke Gline, a od mjesta Maljevac do sela Bogovolja granična crta se poklapa s tokovima potoka Buhača, Grabarska, Đurin, Sarajka i Hadžin potokom ili se proteže močvarnim udolinama obraslim šikarama i šumama. Spomenuti potoci kao i rijeka Glina ne predstavljaju veću prirodnu prepreku jer ljeti gotovo presuše, a zimi ne prelaze značajniju širinu, a i dubina je mala. Tom dijelu državne granice prilazi se lokalnom asfaltiranom cestom Slunj - Cetingrad - Maljevac, a duž državne granice na udaljenosti od 50 metara do tri kilometara proteže se lokalna djelomično asfaltirana ili loše održavana cesta. Na potezu od sela Komesarac do sela Sadilovac granična crta se uglavnom poklapa s tokom rijeke Korane. Prilaz tom području omogućuje lokalna cesta Rakovica - Kršlja - Kordunski Ljeskovac, te regionalna cesta Rakovica - Grabovac - Drežnik Grad - Sadilovac. I na tom dijelu duž granične crte postoje lokalne ceste pretežno makadamske i u prilično lošem stanju.

Cjelokupno pogranično područje pretežno je brdovit i šumovit kraj s lošim prometnicama i vrlo rijetkom naseljenošću.
Uz državnu granicu s Bosnom i Hercegovinom, prema evidenciji Hrvatskog centra za razminiranje određeni dio teritorija u graničnom pojasu u nadležnosti PGP Cetingrad vodi se kao minski sumnjivo područje.

Poslove načelnika Postaje granične policije Cetingrad privremeno obavlja Slavko Živčić.