Postaja granične policije Cetingrad

Slika /PU_KA/Slike/Zgrade_policijskih_postaja/zgrada_PGP_Cetingrad_1.jpg

U Postaji granične policije Cetingrad djeluju operativno dežurstvo i granična policija. Na dijelu državne granice prema Bosni i Hercegovini postoji stalni granični prijelaz za  međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Maljevac, te četiri stalna granična prijelaza za pogranični promet (Gejkovac, Pašin Potok, Bogovolja i Kordunski Ljeskovac). Na području PU karlovačke dio državne granice s Bosnom i Hercegovinom proteže se od mjesta Gejkovac na sjeveru do starog mosta na rijeci Korani u selu Sadilovac na jugu, ukupne dužine oko 55,5 kilometara, a u nadležnosti je PGP Cetingrad. Promatrano pravcem sjever – jug, na potezu od sela Gejkovac do mjesta Maljevac granična crta poklapa se tokom rijeke Gline, a od mjesta Maljevac do sela Bogovolja granična crta se poklapa s tokovima potoka Buhača, Grabarska, Đurin, Sarajka i Hadžin potokom ili se proteže močvarnim udolinama obraslim šikarama i šumama. Spomenuti potoci kao i rijeka Glina ne predstavljaju veću prirodnu prepreku jer ljeti gotovo presuše, a zimi ne prelaze značajniju širinu, a i dubina je mala. Tom dijelu državne granice prilazi se lokalnom asfaltiranom cestom Slunj – Cetingrad – Maljevac, a duž državne granice na udaljenosti od 50 metara do tri kilometara proteže se lokalna djelomično asfaltirana ili loše održavana cesta. Na potezu od sela Komesarac do sela Sadilovac granična crta se uglavnom poklapa s tokom rijeke Korane. Prilaz tom području omogućuje lokalna cesta Rakovica – Kršlja – Kordunski Ljeskovac, te regionalna cesta Rakovica – Grabovac – Drežnik Grad – Sadilovac. I na tom dijelu duž granične crte postoje lokalne ceste pretežno makadamske i u prilično lošem stanju. Cjelokupno pogranično područje pretežno je brdovit i šumovit kraj s lošim prometnicama i vrlo rijetkom naseljenošću. Uz državnu granicu s Bosnom i Hercegovinom, prema evidenciji Hrvatskog centra za razminiranje određeni dio teritorija u graničnom pojasu u nadležnosti PGP Cetingrad vodi se kao minski sumnjivo područje. Postajom granične policije Cetingrad rukovodi načelnik: Josip Gagro.

Mjesto: Cetingrad.
Adresa: Ulica dr. Franje Tuđmana 3.
Telefon: 047/664-589.
Telefaks: 047/664-575.