Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Photo PU_KA/Slike/policija.jpg

Foto: ilustracijaURBROJ: 511-05-05/1-03-3301/2017
Karlovac, 23.10.2017. godine 

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012-pročišćemi tekst, 37/2013, 38/2013, 1/2015, 138/2015-OiRUSRH i 61/2017) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017) i Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine, br. 58/17), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava karlovačka, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


1. POLICIJSKA POSTAJA OGULIN

upravni savjetnik- 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, 
- područje društvenih ili humanističkih znanosti, 
- položen državni stručni ispit, 
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. 

2. POLICIJSKA POSTAJA OGULIN

upravni referent- 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola
- položen državni stručni ispit, 
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. 

3. POLICIJSKA POSTAJA VOJNIĆ

upravni referent- 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola
- položen državni stručni ispit, 
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

4. ODJEL ZA TEHNIKU

policijski tehničar - automehaničar - 1 izvršitelj 

Stručni uvjeti:
- srednja strukovna škola
- položen državni stručni ispit 
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
Državni stručni ispit nije dužan/na polagati kandidat/kinja koji/a ima položen pravosudni ispit za radno mjesto pod brojem 1.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012, 19/2013, 33/2013, 148/2013 i 92/2014), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001 i 103/2003 i 148/2013), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/2013 i 152/2014) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici www.karlovacka.policija.hr, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr i Policijske uprave karlovačke www.karlovacka.policija.hr, objaviti će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.
Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Policijske uprave karlovačke www.karlovacka.policija.hr.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Kandidati/kinje koji se natječu za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnih mjesta za koja se natječu.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
 
• životopis 
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika diplome ili svjedodžbe, 
• preslika radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja, 
• za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju, dokaz o radnom 
iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove), 
• ispravu o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kandidat/kinja položio/la državni stručni ispit,
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu : 

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA
Trg hrvatskih redarstvenika 6
47000 Karlovac 
s naznakom „za javni natječaj“.

 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.
 
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijamu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijama u državnu službu.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijamu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Policijske uprave karlovačke www.karlovacka.policija.hr. 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova obustaviti će postupak po ovom natječaju.

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA


PRILOG JAVNOM NATJEČAJU


Objava opisa poslova radnih mjesta za koja će se vršiti testiranje, pravni i drugi izvori za pripremanje službenika za testiranje, plaća radnog mjesta, te način testiranja propisani su člankom 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017).

OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA IZ JAVNOG NATJEČAJA, TE PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE


1. POLICIJSKA POSTAJA OGULIN

- upravni savjetnik
 
Upravlja, organizira i kontrolira rad djelatnika na upravnim poslovima koje obavlja policijska postaja; prati propise iz djelokruga rada; stručno usmjerava i educira djelatnike; vodi upravni postupak; odgovara za pravodoban, stručan i zakonit rad na upravnim poslovima u policijskoj postaji, nadzire i prati rad izvršitelja; surađuje s ostalim stručnim službama.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/2009)
Zakon o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine, br. 53/91,70/91 - ispravak, 28/92,113/93,130/2011 i 110/2015)
Zakon o prebivalištu (Narodne novine br. 144/2012 i 158/2013)
Zakon o oružju (Narodne novine br. 63/2007, 146/2008, 59/2012 i 70/2017)
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine br. 67/2008, 48/2010 – Odluka USRH, 74/2011 80/2013 i 158/2013 – Odluka USRH, 92/14 i 64/15) (članci koji se odnose na registraciju vozila i izdavanje vozačkih dozvola)
Zakon o strancima (Narodne novine br. 130/2011,74/2013 i 69/2017)


2. POLICIJSKA POSTAJA OGULIN

- upravni referent - 1 izvršitelj

Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi prijava i odjava prebivališta i boravišta; izdavanja osobnih iskaznica i putnih isprava; izdavanja, produljenja i zamjene vozačkih dozvola; registracije i odjave vozila, promjene vlasnika vozila; poslove vezano uz oružje; zahtjeva za stjecanje i prestanak državljanstva; boravak i rad stranaca, kao i druge poslove i zadatke iz područja upravnih poslova. 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/2009)
Zakon o prebivalištu (Narodne novine br. 144/2012 i 158/2013)
Zakon o oružju (Narodne novine br. 63/2007, 146/2008, 59/2012 i 70/2017)
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine br. 67/2008, 48/2010 – Odluka USRH, 74/2011 80/2013 i 158/2013 – Odluka USRH, 92/14 i 64/15) (članci koji se odnose na registraciju vozila i izdavanje vozačkih dozvola)
Zakon o strancima (Narodne novine br. 130/2011,74/2013 i 69/2017)


3. POLICIJSKA POSTAJA VOJNIĆ
 


- upravni referent- 1 izvršitelj

Obavlja poslove i vodi upravni postupak u svezi prijava i odjava prebivališta i boravišta; izdavanja osobnih iskaznica i putnih isprava; izdavanja, produljenja i zamjene vozačkih dozvola; registracije i odjave vozila, promjene vlasnika vozila; poslove vezano uz oružje; zahtjeva za stjecanje i prestanak državljanstva; boravak i rad stranaca, kao i druge poslove i zadatke iz područja upravnih poslova. 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/2009)
Zakon o prebivalištu (Narodne novine br. 144/2012 i 158/2013)
Zakon o oružju (Narodne novine br. 63/2007, 146/2008, 59/2012 i 70/2017)
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine br. 67/2008, 48/2010 – Odluka USRH, 74/2011 80/2013, 158/2013 – Odluka USRH, 92/14 i 64/15) (članci koji se odnose na registraciju vozila i izdavanje vozačkih dozvola)
Zakon o strancima (Narodne novine br. 130/2011,74/2013 i 69/2017)


4. ODJEL ZA TEHNIKU

- policijski tehničar - automehaničar
 
Popravlja motorna vozila sukladno propisanim održavanjima u radionici, obavlja popravak vozila koja su u kvaru, priprema vozila za godišnji tehnički pregled.
 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Tehnika motornih vozila / urednik izdanja Vladimir Vadjon: Hrvatska obrtnička komora: Pučko otvoreno učilište, 2004. , CIP- Katalogizacija u publikaciji, Nacionalna i sveučilišna knjižnica – Zagreb. 
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine br. 67/2008, 48/2010 – Odluka USRH, 74/2011, 80/2013, 158/2013 – Odluka USRH, 92/2014 i 64/2015)
Pravilnik o registraciji i opremi vozila Ministarstva unutarnjih poslova (Narodne novine br. 63/2007)
Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (Narodne novine br. 85/2016, 24/2017)

PLAĆA RADNIH MJESTA

Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/2001, 38/2001-ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002-ispravak,17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004-ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013 i 25/2013, 96/2013, 126/2013, 2/2014, 94/2014, 140/2014, 151/2014 i 76/2015) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br.40/2009).
Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina, www.nn.hr

TESTIRANJE KANDIDATA

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravovremene i potpune, sastoji se od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.