Mjere za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru

Slika /PU_KA/Slike/Nove_fotografije_za_novi_web/vatrogasci_1.jpg

Građane se poziva na dosljedno poduzimanje propisanih sigurnosnih mjera prilikom spaljivanja korova i suhe trave na otvorenom prostoru

Foto: ilustracija

Upozoravamo građane da vremenske prilike pogoduju nastanku i širenju požara na otvorenom prostoru, a u većini slučajeva uzrok požara je nekontrolirano spaljivanje korova i suhe trave na poljoprivrednom zemljištu. Takvi se požari, zbog nedovoljne pozornosti mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte, te ugroziti ljudske živote.

Na području nadležnosti Policijske uprave karlovačke tijekom 2022. godine evidentirana su ukupno 363 požara, od čega je 269 požara nastalo na otvorenom prostoru. Osim materijalne štete, od posljedica požara jedna osoba je smrtno stradala, jedna je teško ozlijeđena, a dvije su lako ozlijeđena. U odnosu na 2021. godinu ukupan broj požara je povećan (2021. godine od ukupno 209 požara 137 je nastao na otvorenom prostoru) stoga se građane i dalje poziva na dosljedno poduzimanje propisanih sigurnosnih mjera prilikom spaljivanja korova i suhe trave na otvorenom prostoru.

Županijska skupština Karlovačke županije 29. siječnja 2013. godine donijela je Odluku o mjerama za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru kojom je propisano da je prije spaljivanja suhe trave, korova i drugih tvari te loženje otvorene vatre, potrebno poduzeti odgovarajuće preventivne mjere da se vatra ne proširi na druge površine i objekte, a posebice:
 
 • tvari koje se spaljuju moraju se izmjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata koje bi vatra ili dim mogli ugroziti
 • oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u krugu najmanje tri metra
 • ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje, potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara
 • uz mjesto spaljivanja potrebno je osigurati odgovarajuću opremu i priručna sredstva potrebita za gašenje (lopate, vodu i drugo), ovisno o vrsti i obimu tvari koja se spaljuje
 • spaljivanje obavljati samo danju i za mirna vremena
 • osobe koje su obavljale spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati, ostatke vatre i žara u potpunosti pogasiti i tek nakon toga napustiti mjesto spaljivanja
 • prijavu o namjeri spaljivanja podnijeti nadležnoj vatrogasnoj postrojbi
 • za spaljivanje manjih količina suhe trave, korova, raslinja, biljnog otpada i drugih gorivih tvari organskog podrijetla na površini do 100 četvornih metara ili do jedan kubični metar tih tvari sakupljenih na jednom mjestu, a nalaze se na otvorenom prostoru gdje objektivno ne prijeti opasnost po život i imovinu ljudi, nije potrebito podnošenje prijave o namjeri spaljivanja, ali je važno pridržavati se već navedenih mjera.

Zabranjeno je spaljivanje ili loženje vatre na otvorenim površinama:
 
 • u okolici elektroenergetskih objekata, ispod trasa elektroenergentskih vodova, uz javne ceste i željezničke pravce
 • koje se nalaze na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume, granica nacionalnih parkova, parkova prirode, park-šuma, zaštićenih krajolika, spomenika prirode, spomenika parkovne arhitekture i ostalih zaštićenih područja na županijskoj razini
 • na otvorenim površinama nedjeljom i u dane državnih blagdana
 • kada župan Karlovačke županije proglasi zabranu spaljivanja
 • predmeta od gume, plastike, kože, prerađevina od ulja, maziva, otpada na bazi kemijskih spojeva te drugih anorganskih tvari koji na bilo koji način utječu ili mogu utjecati na onečišćenje okoliša.

Za nepridržavanje Odlukom propisanih mjera, popisana je novčana kazna.

Posebno se naglašava da je Zakonom o zaštiti od požara (Narodne novine broj: 92/10, 114/22 na snazi od 1.1.2023. godine) propisano da će se fizička osoba koja izazove požar kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 1990 do 19.900 eura ili kaznom zatvora do 60 dana. Istim Zakonom je propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 260 do 1990 eura.

Pisane vijesti